fbpx
WEBJOKER
Wij maken internet succes....

Algemene voorwaarden

internetbureau Webjoker, (voorheen DKS) eigenaar Sabine Mieth, Im Schafhaus 19, 74257 Untereisesheim

het webjoker internetbureau,
(oude DKS) eigenaar
Sabine Mieth,
In het schaapshok 19
74257 Unterisesheim

A.

VOORWAARDEN

 1. 1
  algemeen
  • Het internetbureau Webjoker (hierna te noemen "Webjoker") biedt klanten diensten op het gebied van online marketing (met name zoekmachineoptimalisatie, websitecreatie, webdesign en Google Business, inclusief technische implementatie, onlineshops, consulting) op ​​op basis van onderstaande algemene voorwaarden (hierna te noemen "AV").
   Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op Webjoker-overeenkomsten met ondernemers in de zin van 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek, publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke speciale fondsen.
  • Alle overeenkomsten tussen Webjoker en een klant (hierna "klant" genoemd) evenals alle diensten die door Webjoker worden geleverd, zijn uitsluitend gebaseerd op deze AV. Ze zijn daarom ook van toepassing op alle toekomstige transacties met de klant die onze diensten als onderwerp van het contract hebben, in het bijzonder voor vervolg- of aanvullende bestellingen, zelfs als er in individuele gevallen niet naar wordt verwezen. Het opnemen van afwijkende algemene voorwaarden van de klant of tegenbevestigingen van de klant met verwijzing naar zijn eigen voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden worden pas van kracht indien Webjoker deze in tekstvorm bevestigt.
 2. 2
  Aanbiedingen / totstandkoming overeenkomst
  • Tenzij anders vermeld, zijn de aanbiedingen, prijzen en data van Webjoker onder voorbehoud en niet bindend. De door WEBJOKER aangeboden diensten zijn slechts een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst.
  • De bestelling van de klant is juridisch bindend zodra deze is ondertekend.
  • De aanvaarding van de bestelling vindt plaats door onze orderbevestiging in tekstvorm of door de daadwerkelijke uitvoering van de levering of dienst.
  • De inhoud van het contract vloeit voort uit de orderbevestiging of de inhoud van het contract. Toezeggingen, toezeggingen en garanties door WEBJOKER of overeenkomsten in verband met het sluiten van het contract die afwijken van deze AV worden pas bindend voor zakelijke klanten als ze in tekstvorm zijn bevestigd, bijvoorbeeld per fax of e-mail door WEBJOKER.
  • WEBJOKER is gerechtigd derden in te schakelen om de contractuele dienst geheel of gedeeltelijk te verlenen. WEBJOKER verbindt zich ertoe geen enkele klant voorrang te geven bij het creëren en optimaliseren van een internetaanwezigheid.
  • Het is WEBJOKER ook toegestaan ​​om overeenkomstige contracten af ​​te sluiten met concurrenten van de klant. Dit geldt ook en vooral voor bestellingen voor optimalisatie met vergelijkbare of dezelfde zoektermen van verschillende klanten. WEBJOKER zal zich, zonder daartoe verplicht te zijn, inspannen om de legitieme belangen van de contractpartner te beschermen en belangenverstrengeling te voorkomen.
 3. 3
  Uitvoeringstijd (deadlines/data)
  • Een door WEBJOKER opgegeven servicetijd begint op de datum van afgifte van de bijbehorende bevestiging, maar niet voordat de klant heeft voldaan aan de noodzakelijke vereisten voor het verlenen van de service (de medewerkingsplicht van de klant). Latere wijzigingen of aanvullingen op het contract verlengen de serviceperiode dienovereenkomstig.
  • Vertragingen waarvoor WEBJOKER niet verantwoordelijk is, zullen de data/diensttijden die door de vertraging worden beïnvloed, uitstellen met de tijd van de vertraging. Andere vorderingen van partijen blijven onaangetast.
  • Door de contractpartner gewenste termijnen en termijnen zijn alleen bindend indien WEBJOKER deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd en de contractpartner tijdig aan alle vereisten voor de dienstverlening binnen zijn invloedssfeer heeft voldaan.
 4. 4
  Termijn en beëindiging
  Contracten met een initiële contractduur van 12 maanden worden met een maand verlengd als de contractuele relatie niet eerder is beëindigd door een van de twee contractpartijen met een opzegtermijn van vier weken voor het einde van de respectieve beëindigingsdatum.
  Het tijdstip van ontvangst van de opzegging door de ontvanger van de opzegging is bepalend voor de naleving van de opzegtermijn.
  Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden; elektronische vorm is uitgesloten.
  Gewone opzegging vóór het begin van de contractduur is uitgesloten.
  • Het recht van beide contractpartijen op buitengewone opzegging om gewichtige redenen blijft onaangetast.
  • Een belangrijke reden voor buitengewone opzegging door Webjoker is met name als:
   • de financiële situatie van de klant loopt een aanzienlijk risico;
   • de klant is achter met de overeengekomen vergoeding - in geval van (maandelijkse) termijnbetaling met in totaal twee termijnen;
   • Insolventieprocedures worden geopend tegen de activa van de klant of dergelijke procedures worden afgewezen wegens gebrek aan activa;
   • de klant de contractuele verplichtingen die op hem rusten aanzienlijk schendt.
 5. 5
  Algemene taken om samen te werken
  • De klant is verplicht WEBJOKER te ondersteunen bij de uitvoering van de overeenkomst en alle voor de dienstverlening benodigde gegevens te verstrekken, bij voorkeur elektronisch (e-mail). Vereiste gegevens kunnen met name toegangsgegevens zijn tot het Google-account van de klant voor het verwerken van de Google Mijn Bedrijf-invoer, tot de webserver van de klant en tot de bestaande homepage van de klant voor het aanmaken van een subdomein. Als alternatief verbindt de klant zich ertoe een beheerder aan te stellen die bevoegd is om te vertegenwoordigen en beslissingen te nemen en die de gegevens kan en mag verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering. De klant moet Webjoker kosteloos en tijdig alle informatie en gegevens verstrekken die nodig zijn voor een goede dienstverlening en uitvoering van de overeenkomst.
  • Als de vereiste gegevens niet binnen een door WEBJOKER gestelde redelijke termijn worden overgedragen, gaat WEBJOKER ervan uit dat de regionale pagina's die onder het hoofddomein van de klant moeten worden gemaakt, het domein hebben dat eindigt op "domainname-leistungsauszug.Webjoker.eu, .net" als er geen toegang is data of een geheel nieuw domein *.com of *.de wordt geregistreerd en gebruikt voor publicatie. Een nieuw aangemaakt domein is moeilijker te vinden in de betreffende zoekmachine en wordt beduidend lager gewaardeerd in de ranking dan uw eigen subdomein onder het bestaande hoofddomein. Het indexeren van de aangemaakte regionale pagina in de zoekmachine duurt ook beduidend langer dan het indexeren van een subdomein. Dit ontslaat de klant niet van het betalen van de overeengekomen of toepasselijke vergoeding aan WEBJOKER.
  • De klant verzekert dat hij over alle rechten beschikt die nodig zijn om de respectieve bestelling uit te voeren.
  • De klant draagt ​​aan Webjoker alle auteursrechtelijke gebruik, bijkomende auteursrechten en andere rechten over die nodig zijn voor de uitvoering van het contract, in het bijzonder het recht om te reproduceren, te verspreiden, over te dragen, uit te zenden, uit een database te halen en op te halen, namelijk in termen van tijd en inhoud voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke omvang.
  • De klant is verantwoordelijk voor alle verstrekte informatie, materialen en instructies. De klant is verplicht zelf juridische controles uit te voeren. In dit opzicht is het met name de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant om eventuele vragen met betrekking tot concurrentie, auteursrecht, merkenrecht en naamrecht op te helderen voordat de bestelling wordt geplaatst.
  • Indien de overeenkomst over het maken van een nieuwe homepage is overeengekomen, is de klant verplicht teksten aan te leveren die technisch overeenkomen met zijn aanbiedingen. Indien WEBJOKER hier bureauteksten ter beschikking stelt, is de klant/opdrachtgever verplicht deze voor publicatie te controleren, zo nodig te corrigeren/aan te passen en na invoer op de website vrij te geven volgens zijn specificaties.
  • Indien de klant verantwoordelijk is voor een inbreuk op rechten die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, vrijwaart hij Webjoker van alle aanspraken van derden, in het bijzonder concurrentie-, auteursrecht-, merk- en naamgevingsrechten, en moet hij Webjoker de kosten vergoeden die ontstaan ​​door de inbreuk en de daaruit voortvloeiende vorderingen.
  • Indien de klant zijn/haar medewerkingsverplichtingen niet nakomt, zelfs niet na een verzoek daartoe in tekstvorm met een respijtperiode van 10 dagen, zal Webjoker van zijn prestatieverplichting worden ontheven.
 6. 6
  eigendom, gebruiksrechten
  • WEBJOKER behoudt de eigendom en het auteursrecht op de voor de klant ontwikkelde websites, teksten, publicaties etc. Dit geldt dienovereenkomstig ook voor creatieve activiteiten (design).
  • WEBJOKER verleent de klant eenvoudige, feitelijke, lokale en tijdelijke gebruiksrechten voor de exploitatie van de volledige en contractueel geleverde dienst.
  • Het uitoefenen van de gebruiksrechten is alleen toegestaan ​​indien de klant op dat moment geen betalingsachterstand heeft.
  • Afwijkende voorschriften alsmede het gebruik, in het bijzonder de doorgifte aan derden, het vermenigvuldigen, openbaar maken en ter beschikking stellen inclusief kopiëren behoeven de toestemming van WEBJOKER in tekstvorm.
  • Content die door WEBJOKER beschikbaar is gesteld en ontwikkeld, mag niet worden gebruikt op andere gepubliceerde websites nadat de klant het contract heeft beëindigd.
  • Indien de overeenkomst eindigt doordat de opdrachtgever de overeenkomst tijdig opzegt, kan de opdrachtgever de door hem aangeleverde content blijven gebruiken.
  • De klant staat toe dat WEBJOKER wordt genoemd als de auteur op de websites die hij voor de klant maakt en om naar de klantenondersteuning te verwijzen in zelfpromotie door de bedrijfsnaam en de bedrijfsidentificatie (logo) te noemen.
  • Indien de klant bij aanvang van het contract een eigen domein ter beschikking stelt, blijven de eigendomsrechten na de reguliere beëindiging van het contract eigendom van de klant. Een Auth-Info-Code wordt hier verstrekt.
  • Indien een nieuw domein wordt geregistreerd tijdens de creatie en/of terbeschikkingstelling van een aanwezigheid op het web door WEBJOKER, blijven de rechten op dit domein na het einde van het contract bij WEBJOKER: In dit geval wordt er geen Auth-Info-Code uitgegeven .
 7. 7
  Prijzen | Vergoeding | Betalingsvoorwaarden
  • De vergoeding die door de klant moet worden betaald voor de diensten die door Webjoker worden gebruikt, vloeit voort uit het respectieve individuele contract.
   Alle Webjoker-prijzen zijn nettoprijzen in euro's plus de geldende wettelijke btw.
  • Bij contracten voor bepaalde tijd worden de honoraria vooruit gefactureerd voor de duur van het contract, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De factuur is betaalbaar uiterlijk bij het online plaatsen ervan. Het factuurbedrag wordt niet in één keer geïncasseerd, maar maandelijks in termijnen; voor contracten met een looptijd van 12 maanden ter grootte van 12 vaste maandelijkse termijnen. De maandelijkse termijnen worden exclusief door WebJoker geïncasseerd via SEPA-incasso. De eerste maandelijkse aflossing gebeurt op de 1e bankwerkdag van de maand volgend op het afsluiten van het contract. Verdere termijnen worden altijd geïncasseerd op de 1e bankdag van elke volgende maand.
  • Behoudens een eerdere aanmaning is de klant uiterlijk 14 dagen na de vervaldatum en ontvangst van een factuur of een gelijkwaardig verzoek tot betaling in verzuim. Bij gespreide (maandelijkse) betaling geldt dit ook pas vanaf de dag volgend op de betreffende betaaldatum.
  • Indien de klant met betaling in gebreke is, is WEBJOKER gerechtigd de levering van diensten stop te zetten en reeds geleverde diensten onmiddellijk opeisbaar te maken, op voorwaarde dat er ook na een redelijke uitstelperiode geen betalingen worden gedaan. Hetzelfde geldt als de claim niet wordt geïnd vanwege onvoldoende saldo op de rekening of als er later een annulering of terugboeking plaatsvindt. De stopzetting van de dienstverlening vormt alleen een terugtrekking uit het contract als dit uitdrukkelijk wordt verklaard.
  • In geval van wanbetaling is de klant volgens 9 van het Duitse Burgerlijk Wetboek verplicht een achterstallige rente te betalen van 247 procentpunten boven de respectieve basisrentevoet en een extra forfaitair bedrag van EUR 288 in overeenstemming met Section 5 (40,00) van het Duitse Burgerlijk Wetboek. In het kader van een overeengekomen incasso is Webjoker gerechtigd EUR 17,00 per geretourneerde incasso in rekening te brengen voor geretourneerde incasso's waarvoor de klant verantwoordelijk is.
  • De klant behoudt zich het recht voor te bewijzen dat er geen schade is opgetreden of dat de schade kleiner was. Webjoker is gerechtigd hogere schadevergoedingen tegen bewijs in rekening te brengen.
  • WEBJOKER kan de prijzen op elk moment verhogen. Bij verhoging van het maandtarief heeft de klant een bijzonder opzeggingsrecht indien de prijsverhoging reeds in rekening is gebracht tijdens de reguliere opzegtermijn van 4 weken aan het einde van de maand.
 8. 8
  garantie
  • Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de diensten van Webjoker onmiddellijk te controleren en gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden met een nauwkeurige omschrijving. Verder is het de verantwoordelijkheid van de klant om Webjoker in redelijke mate te ondersteunen bij het vaststellen van de oorzaken van de gebreken en het verhelpen ervan en om alle redelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen en te verminderen.
  • Voor zover er daadwerkelijk sprake is van een gebrek in het kader van de dienstverlening van Webjoker, draagt ​​Webjoker de kosten die nodig zijn voor de aanvullende prestatie. Indien het verzoek van de klant tot herstel van gebreken onterecht blijkt te zijn, kan Webjoker de gemaakte kosten van de klant terugvorderen.
  • Als de rectificatie van de diensten na twee pogingen ondanks een schriftelijke redelijke termijn alsnog mislukt, heeft de klant het recht om de betaling te verminderen of het contract te beëindigen.
  • Voor schadeclaims geldt punt 9 hieronder. Andere garantieclaims zijn uitgesloten.
  • WEBJOKER zet de geboekte regiopagina's online. WEBJOKER heeft geen invloed op de indexering van deze regionale pagina's in zoekmachines zoals Google en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor vertragingen of verstoringen in de indexering.
  • Rechten op materiële gebreken verjaren na 12 maanden als het om werk gaat. Dit is niet van toepassing in gevallen van opzettelijk of onzorgvuldig letsel aan leven, lichaam of gezondheid, opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim, frauduleus verzwijgen van een defect, een relevante kwaliteitsgarantie of claims op grond van de productaansprakelijkheidswet. De wettelijke bepalingen over het begin, het verstrijken, opschorten en opnieuw starten van de verjaringstermijnen blijven onverminderd van kracht, tenzij anders overeengekomen.
 9. 9
  Aansprakelijkheid
  • WEBJOKER is alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door WEBJOKER, haar wettelijke vertegenwoordigers of haar plaatsvervangende agenten door grove schuld of opzet, tenzij het gaat om gegarandeerde eigendommen. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de voorzienbare fouten. WEBJOKER is volledig aansprakelijk voor schade aan gezondheid, lichaam of leven.
  • Webjoker is ook aansprakelijk voor de schending van essentiële verplichtingen, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt of voor de schending van verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de klant kan regelmatig een beroep doen (zogenaamde kardinale verplichtingen). In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van voorzienbare, typisch optredende schade.
  • Gemiste termijnen rechtvaardigen alleen een vordering tot schadevergoeding indien deze zijn gebaseerd op opzet of grove nalatigheid van WEBJOKER.
  • Webjoker is niet aansprakelijk voor het licht nalatig schenden van andere verplichtingen dan hierboven vermeld.
  • WEBJOKER is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het binnenkomen van een website in zoekmachines.
  • WEBJOKER is niet aansprakelijk voor schade die uitsluitend of overwegend ontstaat door schending van een medewerkingsplicht of een eis van de klant. De klant is verantwoordelijk voor de wettelijke toelaatbaarheid van de inhoud van zijn websites, de door WEBJOKER gemaakte klantpublicaties evenals voor de door hem verstrekte informatie inclusief de trefwoorden en de bescherming van de rechten van derden en, indien nodig, de uitdrukkelijke toestemming vóór gebruik of gebruik verkregen van de rechthebbende. Dit geldt met name op het gebied van auteursrecht, mededingingsrecht, merkenrecht en strafrecht. WEBJOKER is niet onderworpen aan enige verificatieverplichting. De klant is als enige verantwoordelijk voor eventuele aanspraken van derden in dit verband.
  • Hiertoe dient de klant na voltooiing de homepage te controleren en indien nodig te wijzen op eventuele gewenste correcties. WEBJOKER verplicht zich deze wijzigingen binnen een redelijke termijn door te voeren.
  • Indien de klant een domein heeft gehuurd van WEBJOKER, verbindt de klant zich ertoe WEBJOKER te vrijwaren van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de illegaliteit van het domein of de inhoud die de klant of derden via dit domein plaatsen. De vrijstelling omvat ook alle gerechtelijke vervolging/verdedigingskosten.
  • Zelfs met de huidige stand van de techniek kan datacommunicatie via internet niet foutloos en/of op enig moment beschikbaar worden gesteld. In dit opzicht is WEBJOKER niet aansprakelijk voor de constante, ononderbroken beschikbaarheid van ons online handelssysteem.
  • Voor zover aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent van Webjoker.
  • Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of indien Webjoker garantie op zich neemt.
 10. 10
  Overdracht, verrekening, retentierecht
  • Een overdracht van de vorderingen van de klant uit dit contract aan derden zonder voorafgaande toestemming van Webjoker in tekstvorm is uitgesloten.
  • Verrekening door de klant met een eigen tegenvordering is alleen toegestaan ​​indien deze onbetwist of rechtsgeldig is vastgesteld. Webjoker is tevens bevoegd haar eigen vorderingen te verrekenen met vorderingen van de klant, indien deze nog niet opeisbaar zijn.
  • De klant is alleen bevoegd om een ​​retentierecht uit te oefenen als zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.
 11. 11
  Geheimhouding | privacy
  • De klant verbindt zich ertoe alle bedrijfs- en handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie die hem in de loop van de uitvoering van de overeenkomst door Webjoker wordt ontvangen of gekend, geheim te houden en hierover geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na het einde van de contractuele relatie bestaan.
  • De klant wordt hierbij in overeenstemming met artikel 13, lid 1, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming geïnformeerd dat de persoonlijke gegevens van de klant worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door dienstverleners die aan instructies zijn gebonden, voor zover dit het sluiten van het contract en de doel van de contractuele relatie en de nakoming ervan of voor de nakoming van wettelijke verplichtingen is vereist en zolang dit is aangegeven voor opslag als onderdeel van de bestelling.
  • Gedetailleerde informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming, in het bijzonder over informatie, verwijderingsrechten, enz., vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van WEBJOKER, die een effectief onderdeel is van deze AV. Het privacybeleid is voorbij https://webjoker-internetagentur.de/datenschutz beschikbaar.
 12. 12
  Wijzigingen in de voorwaarden
  • WEBJOKER behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden, inclusief eventuele bijlagen, te allen tijde met een redelijke termijn en zonder opgave van redenen te wijzigen of aan te vullen voor de toekomst.
  • Wijzigingen in deze voorwaarden zullen in tekstvorm, bijvoorbeeld per fax of e-mail, worden gecommuniceerd. De wijzigingen treden in werking indien WEBJOKER op de wijzigingen wijst, de opdrachtgever kan binnen twee weken na ontvangst van de wijzigingsmelding, doch uiterlijk op het tijdstip waarop de wijzigingen in werking treden, van de wijzigingen kennis nemen en er geen bezwaar tegen maken . De klant wordt afzonderlijk geïnformeerd over het recht om bezwaar te maken en de juridische gevolgen van het stilzwijgen.
  • Bij tijdig bezwaar is WEBJOKER gerechtigd de overeenkomst op te zeggen tegen het tijdstip waarop de gewijzigde of aangevulde voorwaarden van kracht worden.
 13. 13
  Rechtskeuze, plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank
  • Op de contractuele relaties tussen Webjoker en de klant is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het VN-koopverdrag.
  • Plaats van uitvoering is Heilbronn, Bondsrepubliek Duitsland.
  • De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Webjoker en de klant is Heilbronn.
 14. 14
  Procedure voor geschillenbeslechting
  • De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (OS-platform), dat toegankelijk is via www.ec.europa.eu/consumers/odr. We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.
 15. 15
  Slotbepalingen, scheidbaarheidsclausule
  • De klant moet Webjoker onmiddellijk op de hoogte brengen van elke wijziging van contractueel relevante informatie; dit omvat ook bedrijfsgerelateerde wijzigingen (bijvoorbeeld adres- en telefoonverbindingsgegevens).
  • Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst, inclusief nevenafspraken, moeten schriftelijk worden vastgelegd om van kracht te zijn. Dit geldt ook voor het opheffen van de schrijfvereiste.

B.

SPECIALE CONDITIES

Ik zoekmachine plaatsing

 1. 1
  Het doel van zoekmachineoptimalisatie is dat de website van de klant door de zoekmachinegebruiker op een hogere positie dan voorheen wordt vermeld in zoekmachines wanneer bepaalde tussen partijen overeengekomen relevante zoektermen (hierna trefwoorden) worden ingevoerd. Dit is uitsluitend een regionale optimalisatie van zoektermen in verband met bepaalde plaatsnamen. "Zoekwoord+locatie". Een optimalisatie van zoektermen, die als een enkel trefwoord in heel Duitsland wordt gevonden zonder aanvullende locatie-informatie, is op geen enkel moment verschuldigd.
 2. 2
  De klant is zich ervan bewust dat de plaatsing van de zoekmachine afhangt van een aantal factoren, aangezien de plaatsing en publicatie van allerlei soorten inhoud geheel naar eigen goeddunken van de zoekmachine-operator is en de rangschikkingsfactoren door de zoekmachine-operator op elk moment kunnen worden gewijzigd. tijd. Onvoorziene wijzigingen in de plaatsing - waaronder een drastische verslechtering of volledige verwijdering uit de index van de betreffende zoekmachine - kunnen niet worden uitgesloten.
 3. 3
  WEBJOKER verplicht zich bij het optimaliseren (white hat-maatregelen) de richtlijnen van de zoekmachinediensten in acht te nemen. De ontwikkeling van een ranking is afhankelijk van de volgende factoren: Het aantal totale maandelijkse zoekopdrachten onder de gewenste zoekterm en de concurrentie waaraan de zoekterm onderhevig is. Bij veel concurrentie of veel zoekopdrachten ontwikkelt een geoptimaliseerde homepage zich niet zo snel naar voor- of TOP-posities.
 4. 4
  Een specifieke plaatsing in de zoekmachine is niet verschuldigd en wordt niet gegarandeerd.
 5. 5
  De klant zal WEBJOKER zo goed mogelijk ondersteunen bij het selecteren van de trefwoorden en in het bijzonder uitgebreide informatie verstrekken over de doelgroep van de website. Indien dit niet door WEBJOKER wordt gedaan, is de klant als enige verantwoordelijk voor de selectie van de trefwoorden. Dit omvat vooral de verplichting om de toelaatbaarheid van door WEBJOKER voorgestelde trefwoorden te controleren.
 6. 6
  De klant is zich ervan bewust dat overeengekomen maatregelen voor zoekmachineoptimalisatie in strijd kunnen zijn met de richtlijnen van individuele zoekmachines en dat dit geen gebrekkige prestatie van WEBJOKER vormt. Dit geldt in het bijzonder voor de uitdrukkelijke goedkeuring van bepaalde maatregelen door de klant met kennis van de respectieve richtlijnen.

II Google Tools (bijv. Google Mijn Bedrijf | Google Plus)

 1. 1
  Op verzoek en verzoek neemt WEBJOKER de optimalisatie van de Google Mijn Bedrijf-invoer van de klant over. Als de klant meerdere bedrijfsgegevens in Google Mijn Bedrijf heeft, is WEBJOKER niet verplicht deze aanvullend en kosteloos te bewerken of te verwijderen. De klant kan deze dienst aanvullend en tegen betaling gebruiken. De verwerking van verdere Google Mijn Bedrijf-inzendingen kan per inzending worden overgenomen tegen een vergoeding van € 250,00,- plus de geldende wettelijke btw, verwijdering tegen een eenmalige vergoeding van € 150,00,- plus de toepasselijke wettelijke btw, wettelijke btw.
 2. 2
  Gebruikersaccount, kosten
  • Indien de contractuele relatie betrekking heeft op Google Tools, is het noodzakelijk dat de klant een gebruikersaccount bij Google heeft.
  • Als de klant al een dergelijk gebruikersaccount heeft, moet de klant onmiddellijk akkoord gaan met de aanvraag van Webjoker voor accounttoegang, die aan het begin zal worden gemaakt en zichtbaar zal zijn in het gebruikersaccount. De klant moet ervoor zorgen dat Webjoker op elk moment toegang heeft tot het account door het te koppelen aan zijn account.
  • Indien de klant nog geen gebruikersaccount bij Google heeft, wordt Webjoker hierbij opgedragen en gemachtigd door de klant om een ​​gebruikersaccount aan te maken dat nodig is voor het verlenen van de dienst en, indien nodig, een G-mailaccount in naam en voor rekening van de klant. Webjoker zal de klant de toegangsgegevens voor dit gebruikersaccount en het G-mailaccount binnen 10 dagen na ontvangst in tekstvorm verstrekken. De klant is verplicht het wachtwoord voor de accounts onmiddellijk te wijzigen.
  • De klant is zich ervan bewust dat zoekmachines kosten in rekening brengen voor de gebruikte advertentieruimte, met name voor het aantal clicks of impressies, en dat deze kosten rechtstreeks door de zoekmachines met de klant worden verrekend. Webjoker is noch direct noch indirect aansprakelijk voor de betaling van deze vergoedingen en garandeert niet dat de aldus berekende vergoedingen juist of redelijkerwijs berekend zijn.
  • Indien de klant achterstallig is met de betaling van de door de zoekmachine in rekening gebrachte vergoedingen, bestaat het risico dat de zoekmachinebeheerder het gebruikersaccount of de betreffende campagne tijdelijk of permanent blokkeert of de betreffende campagne laat rusten. Dit risico is voor rekening van de klant. Een eventuele blokkering van het gebruikersaccount heeft geen invloed op de contractuele relatie met Webjoker. In het bijzonder geeft blokkering de klant niet het recht om de contractuele relatie met Webjoker voortijdig te beëindigen of de met Webjoker overeengekomen vergoeding te verminderen.
 3. 3
  bestek
  • Als onderdeel van Google Tools of zoekmachineoptimalisatie heeft Webjoker de opdracht om het in paragraaf 1 genoemde gebruikersaccount te beheren met als doel de instellingen voor zoekresultaten voor de klant te optimaliseren. Voor dit doel maakt Webjoker configuraties binnen het gebruikersaccount van de klant.
  • Webjoker voert de optimalisatie uit volgens specificaties en zoveel mogelijk in afstemming met de klant en streeft naar een zo goed mogelijke positionering van de klantpagina bij het weergeven van de zoekresultaten. Webjoker dankt de activiteit, niet een specifiek succes. Webjoker garandeert met name niet dat een bepaalde positionering op een bepaald moment zal worden bereikt en dat de trefwoorden die zijn geselecteerd als onderdeel van de optimalisatie ertoe zullen leiden dat de klantenpagina altijd wordt weergegeven bij de eerste hits in de zoekmachines of, in algemeen, dat op de site van de klant waarvoor moet worden geadverteerd in het algemeen de vraag is toegenomen of de verkoop is gestegen.
  • De activiteit van Webjoker heeft betrekking op de inhoud van het geadverteerde domein dat beschikbaar was op het moment dat het contract werd gesloten. Inhoud van subdomeinen is uitgesloten, tenzij individueel anders is overeengekomen. Verlengingen dienen aanvullend te worden vergoed.
  • De klant heeft te allen tijde het recht om Webjoker instructies te geven met betrekking tot optimalisatie, waaronder het wijzigen of deactiveren van campagnes en trefwoorden. Deze instructies moeten in tekstvorm zijn.
  • Voor zover in het kader van de optimalisatie door Webjoker een gestandaardiseerde, contactgeoptimaliseerde mini-website (zogenaamde landingspagina) wordt gecreëerd, stelt de klant zijn eigen inhoud ter beschikking en staat hierbij het gebruik van de bestaande inhoud van zijn eigen website of iets dergelijks toe. rechten, gebruiksrechten Webjoker is exclusief gerechtigd tot de landingspagina, het bijbehorende domein en de content, voor zover deze niet door de klant zijn aangeleverd.
 4. 4
  Verantwoordelijkheid | vrijstelling
  • De klant wordt erop gewezen dat het gebruik van merknamen of eigennamen van derden als trefwoorden, maar ook andere zoektermen, vanwege mededingingsrechtelijke vereisten niet toegestaan ​​kan zijn en dat de klant het risico loopt te worden geïdentificeerd door de eigenaar van het merk of de juiste naam of om door concurrenten te worden aangeklaagd voor een voorlopige voorziening.
  • De klant is als enige verantwoordelijk voor de toelaatbaarheid en vrijwaring van rechten van derden van de trefwoorden die hij heeft geregistreerd en de inhoud van zijn pagina's, in het bijzonder met betrekking tot merkenrecht, auteursrecht, mededinging en strafrecht. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat alle gegevens en inhoud op de te adverteren website en de te gebruiken trefwoorden altijd up-to-date en correct zijn, geen inbreuk maken op rechten van derden, in het bijzonder merk- en auteursrechten en voldoen aan de eisen van het mededingingsrecht. De klant is verplicht Webjoker onverwijld op de hoogte te stellen van zoektermen en/of woorden voor advertentieteksten die inbreuk kunnen maken op merk- en naamrechten van derden of op grond van het mededingingsrecht niet toelaatbaar zijn. Dit moet in het eerste gesprek, waarin de gegevens van de klant worden vastgelegd en de campagnes worden besproken.
  • De klant verbindt zich ertoe om Webjoker continu en ongevraagd te informeren over zoektermen en/of uit te sluiten woorden voor de advertentieteksten.
  • Webjoker is in het kader van de contractuele relatie niet in opdracht, noch verplicht tot het verrichten van merken-, naam-, auteursrecht- of mededingingsrechtelijk onderzoek en is niet direct aansprakelijk voor schade als gevolg van schending van naam-, merken- en auteursrechten van derden of mededingingsrechtelijke eisen , noch indirect, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Webjoker zal de klant alleen informeren in het geval van duidelijk verdachte gevallen.
  • De klant vrijwaart Webjoker voor alle aanspraken van derden die niet zijn veroorzaakt door opzet of grove schuld van Webjoker en die voortvloeien uit het feit dat de klant trefwoorden of inhoud gebruikt die ontoelaatbaar zijn of met rechten van derden zijn bezwaard, en moet Webjoker alle kosten die in dit verband ontstaan. Als Google Analytics, Google Webmaster Tools, Google Remarketing en Google Conversion Tracking worden gebruikt, is de klant verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming. Dit is zijn enige verantwoordelijkheid.
 5. 5
  plichten om samen te werken
  • De klant is verplicht om de instellingen in zijn respectievelijke gebruikersaccount regelmatig en minstens wekelijks te controleren. Bij bezwaren tegen de gewijzigde of nieuw aangemaakte campagnes of gebruikte trefwoorden dient Webjoker onmiddellijk te worden geïnformeerd.
  • Indien de klant niet binnen veertien dagen bezwaar maakt tegen de door Webjoker aangebrachte wijzigingen in het gebruikersaccount in tekstvorm, worden deze geacht te zijn goedgekeurd.
  • Gedurende de looptijd van het contract dient de klant zich te onthouden van het aanbrengen van wijzigingen aan de trefwoorden en campagne-instellingen voor websites beheerd door Webjoker zonder Webjoker te raadplegen.

III Creatie en programmering van websites en webshops (incl. vormgeving)

 1. 1
  Omvang van diensten
  • Als onderdeel van het sluiten van het contract of het eerste analysegesprek komen de klant en Webjoker de specifieke diensten overeen die Webjoker moet leveren in het kader van webdesign of bij het creëren van een online winkel door gedetailleerde vereisten te definiëren.
  • Webjoker implementeert deze punten en bezorgt de klant een concept.
  • Wijzigingen worden doorgevoerd in het kader van maximaal twee correctielussen zonder extra vergoeding. Eventuele aanvullende diensten zijn voor rekening van de klant.
 2. 2
  Auteursrecht | gebruiksrecht
  • De door Webjoker ontworpen of gemaakte websites, inclusief de afzonderlijke componenten, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gewijzigd, doorgegeven of gebruikt in de vorm van afzonderlijke elementen in een andere, met name gedrukte vorm, tenzij een uitdrukkelijke overeenkomst is gemaakt met Webjoker hierover.
  • Webjoker verleent de klant een eenvoudig gebruiksrecht voor de gemaakte internetpagina's, wat hem het recht geeft om ze te gebruiken voor de contractueel overeengekomen doeleinden, meestal om de klant op internet te presenteren. Voor dit doel stelt Webjoker de internetpagina's ter beschikking van de klant op een geschikt gegevensmedium, per e-mail of door verzending naar een internetserver. Het verlenen van het gebruiksrecht is echter onderworpen aan de voorwaarde dat de klant alle vorderingen betaalt die voortvloeien uit de zakelijke relatie met Webjoker, inclusief alle vorderingen die voortvloeien uit eerdere juridische transacties.
 3. 3
  Plicht om mee te werken
  • Naast de algemene verplichtingen tot medewerking, is de klant verplicht om te voldoen aan de bepalingen inzake identificatie van de aanbieder in overeenstemming met § 5 TMG en alle andere toepasselijke bepalingen, in het bijzonder die van de Interstate Broadcasting Agreement, in de huidige versie.
  • Webjoker zal de informatie die aan haar wordt doorgegeven bij het plaatsen van de bestelling niet controleren om te bepalen of het in het kader van het creëren van de afdruk voldoende is om in individuele gevallen aan de wettelijke vereisten te voldoen.
 4. 4
  vergoedingen
  • Concepten, correcties en concepten worden vergoed in relatie tot de reeds geleverde diensten, vooral indien de bestelling niet wordt voortgezet op verzoek van de klant.
  • Webjoker is gerechtigd om afzonderlijke, uitgebreide diensten die niet onder de oorspronkelijke bestelling vallen, te weigeren of afzonderlijk te factureren.
 5. 5
  Defecten, storingen, onderbrekingen
  • Webjoker is niet aansprakelijk voor de gevolgen van defecten, storingen en/of onderbrekingen met betrekking tot de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de respectievelijke website of de respectievelijke onlineshop indien zij daarvoor niet verantwoordelijk is, in het bijzonder in het geval van storingen in algemeen toegankelijke telecommunicatie. faciliteiten, netwerken, - diensten die niet door Webjoker worden beheerd. De gebruiker erkent dat 100% beschikbaarheid en toegankelijkheid van websites technisch niet haalbaar is en dat technische storingen en/of storingen niet kunnen worden uitgesloten.
  • De klant is zich ervan bewust dat de functionaliteit van de website of de onlineshop kan worden aangetast of geannuleerd als gevolg van een update van het managementcontentsysteem of een gebruikte plug-in. Zodra Webjoker het werk heeft geaccepteerd, is zij niet langer aansprakelijk voor dergelijke waardeverminderingen/verstoringen die buiten haar macht liggen.
 6. 6
  data backup
  • Webjoker is niet verantwoordelijk voor het maken van back-ups van de bestanden van de klant die op de respectievelijke server zijn opgeslagen.
  • De klant is verantwoordelijk voor het maken van back-ups van zijn bestanden die naar de respectieve server worden verzonden.
Scroll naar boven